Podstawy prawne kontroli pojazdów i badania stanu trzeźwości kierujacych - Skargi - KPP Włoszczowa

Podstawy prawne kontroli pojazdów i badania stanu trzeźwości kierujacych

W związku z informacjami jakie pojawiają się w Internecie i na portalach społecznościowych, włoszczowscy policjanci przypominają kierującym, że przepisy prawne uprawniające policjantów do kontroli drogowej zawarte są w art. 129 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z poź. Zm.) Ust. 1 tego artykułu określa, że do zadań Policji należy czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie. Biorąc powyższe po uwagę powodem kontroli drogowej nie musi być popełnienie przez kierującego wykroczenia drogowego, a kontrola drogowa sama w sobie.

  Natomiast podstawą prawną do kontroli stanu trzeźwości kierujących np. podczas tzw. „Trzeźwych poranków” jest art. 129 ust. 2 pkt 3 tej samej ustawy, który uprawnia policjanta do żądania poddania się przez kierującego pojazdem badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Badaniu takiemu policjant może również poddać inna osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem.